ΜΟΛΙΣ πέσαμε στην αιχμαλωσία, μάθαμε την πανουργία της

       σιωπής

βρήκαμε, λοιπόν, ένα σημάδι, που χωρίς να μας προδίνει μιλούσε

      καθαρά στους άλλους

και το χαράζαμε στους τοίχους, στις πόρτες των σταύλων ή πάνω

      στο ψωμί.

Εκείνος που το`βλεπε έπαιρνε τότε μια άγνωστη κατεύθυνση

και κανείς δεν τον ξανάβλεπε.

Γι’ αυτή την πατρίδα σας μιλάω.

SOON as we fell in slavery we learned the craftiness

     of silence

so we found a sign that without giving us up it spoke

     quite clearly to the others

and we incised it ιn the walls, on the doors of stables

     or on top of the bread.

Seeing it one would change direction and no one would

ever see him again.

About this motherland I talk to you.

Advertisement