Έτσι πολύ ατένισα (1917)

Την εμορφιά έτσι πολύ ατένισα,
που πλήρης είναι αυτής η όρασίς μου.

Γραμμές του σώματος. Κόκκινα χείλη. Μέλη ηδονικά.
Μαλλιά σαν από αγάλματα ελληνικά παρμένα·
πάντα έμορφα, κι αχτένιστα σαν είναι,
και πέφτουν, λίγο, επάνω στ’ άσπρα μέτωπα.
Πρόσωπα της αγάπης, όπως τάθελεν
η ποίησίς μου… μες στες νύχτες της νεότητός μου,
μέσα στες νύχτες μου, κρυφά, συναντημένα…


THIS MUCH I GAZED

This much I have gazed on beauty—,

my vision is filled with it.

Contours of the body. Red lips. Sensual limbs.

Hair as if taken from Greek statues;

always beautiful, even when undone,

and falling, a bit, on the white brow.

Faces of love, as my poetry

wished them…in the nights of my early manhood,

in my nights, secretly, met…