ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ  ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΟΣ  ΚΛΕΑΝΔΡΟΥ

      ΠΟΙΗΤΟΥ  ΕΝ  ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ  595  Μ.Χ.

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου

είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.

Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά.

Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάπως ξέρεις από φάρμακα

νάρκης του άλγους δοκιμές, εν Φαντασία και Λόγω.

Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι—

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε — για λίγο — να μη νοιώθεται η πληγή.

MELANCHOLY  OF  JASON  KLEANDROS

      POET  IN  KOMMAGINI,  595 A.D.

The aging of my body and my face

is a wound from a dreadful knife.

I have no perseverance at all.

I fall back on you, Art of Poetry,

that knows something about potions,

trying to dull the pain through Fantasy and Language…

It is a wound from a dreadful knife.—

Art of Poetry bring your potions,

that make — for a moment — the pain go away.

Advertisement